۳۳ نفر به قربانیان کرونا اضافه شدند


به گزارش ایکنا به نقل اجتناب کرده اند وسط روابط کلی وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در این زمان، ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، بر ایده معیارهای تشخیصی بسته شدن، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۴ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع، ۳۵۱ نفر در بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ نفر رسید.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۳۳ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۴ نفر رسید.

تاکنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۴ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۴۴۱ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

تاکنون ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۹۴ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۴ شهر صورتی، ۶۹ شهر نارنجی، ۲۹۱ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ شهر آبی هستند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر